แพ็คเก็จท่องเที่ยวเกาะโดยเรือเร็ว
สถานที่ : เกาะมันใน เกาะทะลุ
เวลา : 8.00 - 16.00
ราคา : 500 บาท / 1 ท่าน (8 ท่านขึ้นไป)
อัตรานี้รวมค่าอาหารกลางวัน เสื้อชูชีพ และหน้ากากดำน้ำ (Snockel)
ยานพาหนะ : เรือเร็วที่ทันสมัย
8.00 - 8.30 น.
เรือออกจากหาดแม่พิมพ์ไปยังเกาะมันใน
8.30 - 11.30 น. เยี่ยมชมสถานีอนุรักษ์พันธ์เต่าทะเลและคอกเต่าทะเลขนาดใหญ่ เล่นน้ำ ดำน้ำตามอ่าวต่าง ๆ
11.30 - 12.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 13.30 น. เดินทางไปยังเกาะทะลุ
13.00 - 13.30 น. เล่นน้ำ ดำน้ำดูปะการัง หรือชมธรรมชาติบนเกาะ
15.30 - 16.00 น. เดินทางกลับหาดแม่พิมพ์
หมายเหตุ : สำหรับหมู่คณะ 10 - 50 ท่าน สามารถขอรับบริการในราคาพิเศษ